فـکر نـکن که فـرامـوشت کـرده ام…یـا دیـگر دوسـتت نـدارم !