ماشینه ایرانی ساخت وطراحی ایرانی اما اجازه ی تولید انبوه