زیاد خوب نباش،زیاد دم دست هم نباش،زیاد که خوب باشی...دل آ