:white_heavy_check_mark:حجاب چیست؟!:gem_stone:حجاب یعنی:    ...

:white_heavy_check_mark:حجاب چیست؟!

:gem_stone:حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index:زرهی در برابر چشم های مریض.:gem_stone: :rose:حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index:تمام زیبایی زن برای یک نفر:rose: :tulip:حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index:من انتخاب میکنم که تو چی ببینی:tulip: :hibiscus:حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index:نشان دادن شخصیت خویش :hibiscus: :sunflower:حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index:عزت،شوکت،پاکدامنی افتخار،شجاعت،قدرت:sunflower: :cherry_blossom:حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index:فخر،زینت،پاکی قلب مرواردی درون صدف:cherry_blossom: :palm_tree:حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index:بندگی خداوند خشنودی الله:palm_tree: :ok_hand_sign:حجاب یعنی سپری محکم در برابر چشم های نامحرم و آتش جهنم.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار