تصویری از معماری زیبای بازار تبریز تیمچه مظفریه ، برگزیده