سلام‌علیکم..آنه شاب وعمری۲۴سنه؛من مدینة الأهواز...راح اسولف ...

سلام‌علیکم..

آنه شاب وعمری۲۴سنه؛من مدینة الأهواز... راح اسولف قصتی الماجرت عله واحد أبد.. چنت أحب بنت عمی اکثر من روحی؛هلکثر احبهه حته هیه ماتگدر تصور محبتی الهه... حبتهه وحبتهه بی ثلث سنین احبهه واعشگهه ولا مخلیه لیلی :milky_way: لیل..ولا نهاری نهار... ..افکر بیهه اهووووواااای من تمشی اعاینلهه تگعد؛اتگوم؛اتسولف؛ خو من اتعاین علیه بعیونهه اتسودن..الحاصل ماأطول علیکم..هیه شخصیتهه عنودیه ویه الیعاندهه؛ اذا واحد بزاها ابکلمه دمعتهه تسبق جوابها؛مؤدبه؛ وگلبها ابیض وعزت نفسهه عااالیه؛ وانه هم الجوجی وخصوصاً ویاها.. ف‌مرّت أیام وشهور اهلی گالو خل نخطبلک بنت عمک انه الگاع ماشالتنی من فرحتی..گتلهم خوش.. ابوی حاچه عمی٬عمی گلهم :اتفضلو البنت بنتکم.. اهلهه حاچوها ماقبلت البت..ابوها ایموووووت علیهه؛عده ابعز الهویٰ.. گلهه بویه حدلی بدلی ابن عمچ وندری بی اشبی مابی گلتله: لا مااریده.. بس های اسالفه طولت بی ۴ اشهور.. آنه گاعد اعله نار بس ادگول «ای»وآخذهه.. شفتهه فرد یوم(آنه دایماً اشوفها بس بعد ابهای المده علاقتنه اشوی ضعفت) گتلهه: لیش.؟!. گلتلی: لا تظلمنی آنه مااحبک٬ومااهواک.. گتلهه:: چا آخذچ٬٫ آخذچ٫٬لو اتسوین کلشی الچان... آنه احبچ لیش ماتدرکین*** بس آنه اهنا اصرخ علیهه وعصبت٫٬٫٬٫٬٫ وهیه بس تبچی وتناشق وعله ساعا یوگف گلبها ومدنگه راسهه) انوب دفعیه وحده√ گلت ویه روحی هسه آنه ابدال لا اسایسهه گاعده اخوف بیهه اکثر) گتلهه یعمری٬٬یگلبی ٬أعیشچ عیشت املوک) بس اقبلی... بس هیه اهنا مسحت ادموعها وشوی ادموعها خفن.... گلتلی:«««الیحب مایظلم٬الیحب یسعد٬وانته اذا صدگ اتحبنی لیش هیچ اتسوی بیه وترید تاخذنی گوا»»» الصراحا انه هنا انصدمت من هذن کلماتهه خلنی اعرف معنه الیحب شنهی!!! ابذیچ لحظات سکتت آنه و٬ وخرت منهه یعنی تگدرین ترحین... هیه من رادت تطلع من الدار گلتلی والله مااحب اکصر گلبک بس اذا گلبی مایقنع شسو... اهنا آنه صعد کبریایی وگتلهه :لاتخافین آخذچ٬ آخذچ... اهنا گالت:انته خوش ولد والف بت تتمناک ...گتلهه:ایصیر خیر(بس آنه هنا گلبی یرجف ومایهون علیه اجرحها ابهذن کلماتی لأن هیه صدگ ماعدهه نیه تکصر گلب(ومثل ماگلت بلبدایه هیه گلبها ابیض)٬ وهیه هم ماچانت هاویتنی یعنی مو گوا بس انه چنت احبهه ومااگدر اصور وحده ثانیه اتصیر مرتی) من گتلهه ایصیر خیر ورادت تطلع٬ گلتلی ::خوش٬٫اموافقا... اهنا آنه ررررررحت طاااااایررررر من الفرح وگلت لهلی قبلت بیه... (مهرنه وخطبنه)ودگه ورنه بعد آنه ماخذ افلانه!!وعمام)ومرتبه وحلوا العین وسعه وتلمع:؛وطویله وشعرها ناعم وطویل ).. آنه هم اتخبلت بخطبتی ومهری ارگص وهیه تبتسم لیش ماچانت اترید اضیگ اخلاگنه.. مدت شهر(اسبوع آزمایش واسبوع الثانی مهر و اسبوع الثالث خطبه واسبوع الرابع *«الـــــــــــعــــــــــــرس»*) ابهای المده خو احاچیهه وهای بس بعدصارت عدهه عادی آخذهه وآنه چنت ادری بیهه هیه وافقت اعله شان خوّت اباهاتنه...««یعنی کلش فاهمه»»» من دخلنه الدارنه ٪ گتلهه: گولی اتحبینی؟؟ گالت:اگلک های الکلمه من احس صدگ آنه احبک.. آنه گتلهه:یعنی خلاص انعرس؟!؟ ابهذن اللحظات ماتگدر تشهگ جرّت نفس وحده وگالت: جرحتنی جرح مو مثل الجروح؛؛ یجوز یشفی الجرح بس الأثر مایروح!:broken_heart::pensive_face: آنه چنت طایر بیهه راح اتصیر مرتی چنی ارید أملک الدنیه..مااهتمیت بحساسهه... الحاصل:white_down_pointing_backhand_index::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: .......................................................................................................................................................................................................................خذتهه.))) .. مصباح عرسنه الساعا ب۷ اله ربع وهیه ماگاعده ندهتهه: گلبی اگعدی!! ماگعدت..:: گتلهه:عمرررری ااااگعدی !!هم ما طلع حسهه ) گلبی گرصنی بس گلت ویه روحی لالا مایصیر شی)) انمطلت یمهه وخرت شعرها من وجهه عاینت بعیونهه بی نص ساعا ونوب هم ندهتهه یلا اگعدی یلااا! ماطلع حسهه رحت گلت ال‌إختی الچبیرا اجت هیه وامی وذیچن اخواتی شافنهه ...ضلت وحده اتعاین ابوجه الثانیه.. حضنتهه وخذتهه للدکتر السیارا خوش ومانگلبت بینه))الدکتورا شافتهه گالت::های البت واگفه اعصاب راسهه من صدمه امزعلتهه اهوای! آنه ضلیت ساکت کلمه ماحچیت٬٬اهلی وعمامی اجو ورای کلهم بی ۷سیاییر )) گالو هاااا؛!؟ ماحچیت .. گتلهم :::ارید اشوفها:pensive_face: الدکاترا ماقبلو گالو:: من بعد ما نعرف سبب الوفاه بلکامل ‌٬٬یلااتشوفها)) عارکتهم وطبیت لگیتهم امغطینهه گتلهه::عفتینی یل عفت دنیه علمودچ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است