دیکته زندگیمان پر از غلط است... ولی نگران نباش خودش گفته،