حوا ک بغض کند حتی اگر خدا سیب هم بیاورد تنها آغوش ٱدم آرا