اما می دونم تو این کار رو نمی کنی چون تو دیگه حواست نباشه