شش هزار غذای متبرک حضرت رضا علیه السلام با حضور خدام آستا