بازیابی شیوهء تولید زمیندارسالاری در ایران بدست رادمان پورما...

بازیابی شیوهء تولید زمیندارسالاری در ایران بدست رادمان پورماهک (یعقوب لیث) از سال 870 میلادی ، و توانمندسازی این شیوهء تولید بدست بوئیان (آل بویه) از سال 945 میلادی ::::::::::::: پس از روی دادن نخستین جنگ نژادی میان سفید پوست ها و سیاه پوست ها در مرز مصر و سودان ، در پیرامون سال 11000 پیش از زادروز (میلاد) ، "برده دارسالاری" در همین سرزمین آغاز گردید (1). سپس این فرآوریشیوه (شیوهء تولید) ، اندک اندک از این سرزمین به مصر ، "گذرراه لوانت" {1}، و یونان رخنه کرد (2) و در این سرزمین ها ، جایگزین فرآوریشیوه "خویشفرمائی گرائی" ، که تا این هنگام در همه جای جهان برپا بود ، گردید . باید دانست که در فرآوریشیوه "خویشفرمائی گرائی" ، همهء مردم هم دارای سرمایه هستند ، و هم کار می کنند ، و کسی را به سرنام (بعنوان) "مزدبگیر" ، در "کارگماری" (استخدام) خود ندارند . فرآوریشیوهء "برده دارسالاری" ، تا سال 335 زادروزی (میلادی) ، همچنان در همین سرزمین های "بالا یادشده" (فوق الذکر) برپا بود ؛ تا اینکه در سال 335 پیش از زادروز (پیش از میلاد) ، اسکندر یونانی (یا مقدونی) به قلمروی پهناور ایران هخامنشی تاخت و فرآوریشیوهء "برده دارسالاری" را در آن برپا گردانید . با روی کار آمدن شاهیخاندان ایرانی اشکانیان در سال 250 پیش از زادروز (پیش از میلاد) ، و بیرون رانده شدن یونانیان از ایران ، ایشان کوشیدند تا دوباره فرآوریشیوهء "خویشفرمائیگرائی" را بازیابی (احیا) کنند ، ولی پیروزی ای در این زمینه نتوانستند بدست آورند . پس از اینکه شاهیخاندان ساسانیان در سال 224 زادروزی (میلادی) در ایران به فرمانروائی رسید ، آنها نیز بمانند اشکانیان کوشیدند تا فرآوریشیوه "خویشفرمائی گرائی" را دوباره برپا سازند ، ولی با برخورد به دشواری های فراوان این کار ، کوشیدند تا "برده دارسالاری" را کمی دادمندانه تر (عادلانه تر) سازند ؛ پس برای نخستین بار در جهان ، آنها در سال 236 زادروزی (میلادی) ، فرآوریشیوهء پیشرفته تر "زمیندارسالاری" (فئودالیته) را نوآوری و در دهکده های ارتشی خودشان ، آنرا برپا کردند (3). ساسانیان سپس ، با دیدن پیامدهای خوب این فرآوریشیوه ، آنرا تا سال 300 زادروزی (میلادی) ، در سرتاسر قلمروی پهناور ایران ساسانی ، برپا کردند (3). با تراکنش (صدور) فرمان "یکجانشینی کولون ها" در سال 332 زادروزی (میلادی) ، از سوی کنستانتین ، امپراتور روم ، زمینه های آغاز "زمیندارسالاری" در امپراتوری روم پی ریزی شد ؛ بدانگونه که پس از گذشت چندین دهه ، سرانجام "زمیندارسالاری" در امپراتوری روم نیز برپا گردید (4). "عرب های تازه مسلمان شده" ، پس از آغاز تازش خود به ایران در سال 633 زادروزی (میلادی) ، و گرفتن قلمروی ایران ساسانی در سال 645 ، دوباره فرآوریشیوهء "برده دارسالاری" را در ایران به روی کار آوردند (5)(6)؛ ولی پس از گذشت 225 سال ، رادمان پور ماهک (یعقوب لیث صفاری) و برادرش "عمرو لیث صفاری" ، این دو قهرمان ایران زمین ، توانستند فرآوریشیوهء "زمیندارسالاری" (فئودالیته) ، را از سال 870 زادروزی (میلادی) در ایران بازیابی کنند . پس از صفاریان ، شاهنشاهان سرفراز شاهیخاندان "بوئیان" (آل بویه) ، کار بازیابی فرآوریشیوهء "زمیندارسالاری" (فئودالیته) را پیگیری کردند ، و آنرا چنان استوار ساختند که حتی پس از چیرگی ترکان غزنوی و سلجوقی و خوارزمشاهی و ... بر ایران ، این فرآوریشیوه همچنان در ایران پایدار ماند . پژوهشپایه ها (منابع) : (1) http://www.independent.co.uk/news/science/archaeology/saharan-remains-may-be-evidence-of-first-race-war-13000-years-ago-9603632.html (2) https://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_ancient_Greece (3) http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/feudalis.htm (4) https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_serfdom (5) https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C (6) https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_slavery_in_the_Muslim_world گسترده گوئی های (توضیحات) بیشتر : {1} گذرراه لوانت ، سرزمینی است که کشورهای امروزی "لبنان" ، "اسرائیل" ، "فلسطین" ، و "بخش باختری سوریه" ، و "بخش باختری اردن" جای دارند .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار