دکتر سایان جوان ترین فیلسوف ودانشمند و تنها متفکر قلبی جه