بعضی از ادما وقتی مث خودشون باهاشون رفتار میکنی عصبانی می