تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل برگ

تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل برگ