محمّد، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از نظر احادیث