halghe dare otagh khabe aros kare khodame...Ghashange?