ویژه کنید
عکس و تصویر 💠 امام #صادق علیه السلام: ✅ سزاوار نیست که #مؤمن خود را #خوار سازد #مفضل: ...

💠 امام #صادق علیه السلام: ✅ سزاوار نیست که #مؤمن خود را #خو...

💠 امام #صادق علیه السلام:

✅ سزاوار نیست که #مؤمن خود را #خوار سازد
#مفضل: چگونه خود را خوار می کند؟
فرمودند: دست بکاری زند که موجب #عذرخواهی شود

📚 #میزان #الحکمه جلد7 ص 129
#خویشتن داری
#ایمان
#صبر
#عذرخواهی
#عزت_ نفس

Loading...