کوچ پرندگان به من آموخت که مسافرت گله ای خیلی حال میده

کوچ پرندگان به من آموخت که مسافرت گله ای خیلی حال میده