سقوط BMW به دره با عمق 130 متراينم كه جلو پنجره هست لهاف نيس...

سقوط BMW به دره با عمق 130 متر

اينم كه جلو پنجره هست لهاف نيستا كيسه هواشه