در قرون وسطی کشیشان، بهشت را به مردم می فروختند و مردمان