وقتی فکر میکنم فردا میخوان برم دارن ببرن مسافرت :unamused_fa...

وقتی فکر میکنم فردا میخوان برم دارن ببرن مسافرت :unamused_face:
#هارین
#harin