خداوند اين سردار بزرگ راباشهداي کربلا محشور نمايد.درسوريه