خب سلام بچه ها💖 یه کانال زدیم برای انجمن فاز رمان و توش ر