ساده مینویسم تا ساده بخوانی خودت من را سخت گرفتی من فقط دوست...

ساده مینویسم تا ساده بخوانی

خودت من را سخت گرفتی
من فقط دوستت دارم همین
کجایش سخت است که نفهمیدی
بگو از اول دوباره برایت عاشقی کنم ....