بعضی ادما تو وقته اضافشونباهات حرف میزنن ، بقیه وقتشونو ازاد...

بعضی ادما تو وقته اضافشون

باهات حرف میزنن ، بقیه وقتشونو ازاد میکنن تا باهات حرف بزنن ، درک کن فرقشونو