جدا که شدیم هردو به یک احساس  رسیدیم..توبه فراغت من به فراقت...

جدا که شدیم هردو به یک احساس رسیدیم..

توبه فراغت من به فراقت!
یک حرف تفاوت که چیز زیادی نیست!