ویژه کنید
عکس و تصویر #خادم_الشهدا مشک رنج های انقلاب رابه دندان کشیده ایم ودست وپاداده ایم,اماآن را رهانکرده ایم ...

#خادم_الشهدا مشک رنج های انقلاب رابه دندان کشیده ایم ودست وپا...

#خادم_الشهدا
مشک رنج های انقلاب رابه دندان کشیده ایم ودست وپاداده ایم,اماآن را رهانکرده ایم

مانیزتازنده ایم آن مشک رارها نخواهیم کرد
حتی به اشک
به خون
به سر

#شهیدآوینی🌷
#سالروزشهادت

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...