زندگی کردن کمیاب ترین چیز در دنیاست. بیشتر آدمها فقط زنده