سید محمد موسوی که به دلیل مصدومیت مجبور به ترک تمرینات شد