ویژه کنید
عکس و تصویر گشتـ منو گرفـ با این دو عدد کیونی گفتن :صیغنـ یا عقد گفدمـ جندع نقد😕 ...

گشتـ منو گرفـ با این دو عدد کیونی گفتن :صیغنـ یا عقد گفدمـ جندع...

گشتـ منو گرفـ با این دو عدد کیونی
گفتن :صیغنـ یا عقد
گفدمـ جندع نقد😕
😒 اگه سنگین بود باذکـر اعضای شریفـ وپآکـ اکسـوع در شب جمعه این عکس رو حضمـ کنید😒

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...