هیچکس و هیچ چیز، بر زنی که با خواندنِ کتاب و شعر، گوش داد