ویژه کنید
عکس و تصویر

"خودم" معشوقه ی شعرهایم کرده بودمت انصاف نبود از راه نرسیده "...


"خودم" معشوقه ی شعرهایم کرده بودمت
انصاف نبود از راه نرسیده
"تو" را بگیرد و با خودش ببرد...
تصور کن حال رفتگری را که
برگ ها را باعشق دور خودش جمع میکند و توفانی از خدا بی خبر،
از راه نرسیده با خود میبردِشان...

Loading...