نقاشی که خود نقاشی توسط نقاشیِ نقاشی که خودش را نیز در نق