بچه که بودم بعضی وقتا یه کسی رو توی خیابون می دیدم که دار