جهانگردی به دهکده ای رفت تا زاهد معروفی را زیارت کند و دی