درنیمی از کشورهای آسیایی و آفریقایی و همچنین دوسوم کشورها