.برگی از خاطرات حجت الاسلام #رئیسی#دستفروشی با عرقچین سبز.دو...

.

برگی از خاطرات حجت الاسلام #رئیسی #دستفروشی با عرقچین سبز . دوره طلبگــی بــه عــادت قدیمــی، تابســتانها یــا مــاه رمضــان کــه بــه مشــهد بــر می گشــتم، ســراغ کاری می رفتــم، عرقچیــن ســبز بــه ســر میگذاشــتم و پـول کتابهایـی کـه لازم داشـتم را بـا دستفروشـی یـا کارهـای دیگـر بـه دسـت مــی آوردم. . . یــادم هســت کــه دیــر بــه دیــر میتوانســتیم برنــج بخوریــم آن هــم برنـج شکسـته. گوشـت هـم کـم گیرمـان می آمـد. . . وقتـی کاری انجـام مـی دادم و حق الزحمــه خوبــی می گرفتــم کمــی گوشــت میخریــدم و بــا خوشــحالی بــه خانـه میبـُـردم. آن روزهـا زندگـی کـردن بـا ۵ تومـان شـهریه ای کـه می گرفتـم بـرای مـن، مـادر و خواهـرم خیلـی سـخت بـود. . . #سلام_بر_ابراهیم #رئیسی #انتخاب_من #حق_پایدار_است

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...