به همون سـادگی که گفتی دوستم داری،منم عاشقت شدم ..نمیدونم تو...

به همون سـادگی که گفتی دوستم داری،

منم عاشقت شدم ..
نمیدونم تو بـاعث شـدی من عاشقت بشم
یا مـَن خودم خواستم
نمیـدونم ..
ولـی میدونم سـعی کردم خودم بـاشم بـرات !
سـعی نکردم
ادایِ هیچکسی رو بـرات دربیـارم
سـعی نکردم
از خودِ حقیقیم ، خودمو بهتـر و نایـس تر نشون بدم
سـعی نکردم
از خودِ حقیقیم، مغرور تر بـاشم بخاطر ایـنکه دوسـتم داری
سـعی کردم خـودم بـاشم ..
و خواسـتم خودت بـاشی ..
خوب بـود ..
خوب بودی ..
منم خودم بودم .. :)
میگفتی خیـلی خوبم .. یادتـه ؟!
تیـکه کلامت همیـن بود
" خیلی خوبـی " یا " انقـدر خوب نبـاش لعنتـی "
می‌خندیدم ..
عجیب بود ..
من فقـط خودم بودم ..
سـعی کردم
در حد منطقم درکت کنم ..
در حد احساسـم دوستت داشته باشم ..
هیچ مغلطه و بزرگ نمایی تویِ کار نبـود ..
نخواسـتم احساسمو برات بیـخودی تویِ کلام بزرگ کنم
ولی تویِ عمل ..
همونقـدر که احساسم قوی شـد .. رفتارم و گفتارم باهاش هماهنگ بـودن ..
دوستم داشـتی ..
یعنی
میگفتی که دوسـتم داری .. :)
زمـان میـگذشت ..
تلاش نمیکردم که ثـابت کنم دوسـتت دارم ..
که باور کنـی دوستت دارم ..
خب چون دوسـتت داشتـم .. ! :)

ولی خب گذشـت ..
تو عوض شـدی .
نه،
عوض نشـدی ..
نه عوض شدی .. نه عوضی شدی .. !
تو فقـط
خودت شدی .. همون کسی که تا حالا بروزش نداده بودی .. :)
سـرد شدی ..
کم شدی ..
کمرنگ شدی ..
دوستم داشتی .. یعنی میگفتی که دوسـتم داری .. :)
نیـم بند دوستم داشتـی ..
ولـی من عاشق بودم ..عـاشق تر شدم ..
شـاید
#کم_بودم_برات ..نه ؟!
ولـی من
همینقدر بودم .. بلد نبـودم .. من قاعده یِ بازی رو بلد نبـودم ..
من فقط
خودم بـودم ..
و من
بابتِ اینکه خودم بـودم ..
و خودم هسـتم ..ناراحت نیستم .. :)
فقط یه سـوال همیـشه باهامه
چرا
از اول خودت نبـودی .. ؟!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار