💔 من چهار سال قبل به آقای روحانی رأی دادم ولی الان، پشیمو