همایش استانداران سراسر کشور با موضوع اقتصاد مقاومتی در اش