:large_red_circle:شمارش آرا در برخی از حوزه های استان بوشهر ...

:large_red_circle:شمارش آرا در برخی از حوزه های استان بوشهر شروع شد

*در روستای شاه فیروز در بخش شبانکاره* پس از شمارش آراء، این نتایج به دست آمد روحانی ۱۰۸ رییسی ۱۳ باطله 5 *روستای بهر بخش شبانکاره دشتستان* روحانی ۱۴۲ رئیسی ۲۸ شمارش آراء ریاست جمهوری صندوق سیار فرودگاه شهرستان عسلویه :small_blue_diamond: روحانی 203 :small_blue_diamond: رئیسی 92 :small_blue_diamond: هاشمی طبا2 :small_blue_diamond:میرسلیم 1 :small_orange_diamond: رای باطله 9 :eight_spoked_asterisk:️ نتایج آراء ریاست جمهوری شعبه روستای بندو شهرستان عسلویه :small_blue_diamond: روحانی 351 :small_blue_diamond: رئیسی 10 :small_blue_diamond: میرسلیم 3 :eight_spoked_asterisk:️ نتایج شمارش آراء ریاست جمهوری روستای زبار شهرستان عسلویه :small_blue_diamond: روحانی 554 :small_blue_diamond: رییسی 30 :eight_spoked_asterisk:️ نتایج شمارش آراء ریاست جمهوری شعبه سهمو جنوبی شهرستان عسلویه :small_blue_diamond:روحانی 456 :small_blue_diamond:ریسی 10 :small_blue_diamond:میرسلیم :small_blue_diamond:هاشمی طبا 2 :small_orange_diamond: باطله 9 :eight_spoked_asterisk:️ نتایج آراء ریاست جمهوری شعبه روستای بندو شهرستان عسلویه :small_blue_diamond: روحانی 351 :small_blue_diamond: رئیسی 10 :small_blue_diamond: میرسلیم 3 :diamond_shape_with_a_dot_inside: کانال خبری پارس جنوبی :eight_spoked_asterisk:️ نتایج شمارش آراء ریاست جمهوری روستای زبار شهرستان عسلویه :small_blue_diamond: روحانی 554 :small_blue_diamond: رییسی 30 :eight_spoked_asterisk:️ نتایج شمارش آراء ریاست جمهوری شعبه سهمو جنوبی شهرستان عسلویه :small_blue_diamond:روحانی 456 :small_blue_diamond:ریسی 10 :small_blue_diamond:میرسلیم :small_blue_diamond:هاشمی طبا 2 :small_orange_diamond: باطله 9

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار