آرا شمارش شده در استان #لرستان تا این لحظهَنتیجه #شمارش_آرا ...

آرا شمارش شده در استان #لرستان تا این لحظه

َ نتیجه #شمارش_آرا #صندوق تنگ داراب ریکا #کوهدشت #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی ۱۳۸ :black_circle_for_record: #رییسی ۸۸ :black_circle_for_record: #میرسلیم ۱ نتیجه #شمارش_آرا #صندوق خاصی آباد سوری #رومشکان #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی ۱۸۵ :black_circle_for_record: #رییسی ۱۳۷ نتیجه #شمارش_آرا #صندوق پادروند سفلا #رومشکان #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی 215 :black_circle_for_record: #رییسی 195 نتیجه #شمارش_آرا #صندوق رماوند #رومشکان #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی 80 :black_circle_for_record: #رییسی 40 نتیجه #شمارش_آرا #صندوق عزیزآباد سوری #رومشکان #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی ۲۱۸ :black_circle_for_record: #رییسی ۱۲۴ نتیجه #شمارش_آرا #صندوق سفیدخانی #رومشکان #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی ۹۸ :black_circle_for_record: #رییسی ۳۰ نتیجه #شمارش_آرا #صندوق خلیفه سرخ‌دم_لکی و دالاب #کوهدشت #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی ۱۷۳ :black_circle_for_record: #رییسی ۷۱ نتیجه #شمارش_آرا #صندوق روستای اشتره_گل‌گل #کوهدشت #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی 377 :black_circle_for_record: #رییسی 119 نتیجه #شمارش_آرا #صندوق روستای سنگ کر #سلسله #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی 150 :black_circle_for_record: #رییسی 60 نتیجه #شمارش_آرا #صندوق روستای چشمه علی اکبر #سلسله #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی 134 :black_circle_for_record: #رییسی 84 نتیجه #شمارش_آرا #صندوق پرسک #سلسله #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی 230 :black_circle_for_record: #رییسی 110 نتیجه #شمارش_آرا #صندوق قلاته سرمه و گاودانه #دلفان #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی 145 :black_circle_for_record: #رییسی 45 نتیجه #شمارش_آرا #صندوق گلستانه #دلفان #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی 63 :black_circle_for_record: #رییسی 35 نتیجه #شمارش_آرا #صندوق گاومر #دلفان #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی 116 :black_circle_for_record: #رییسی 13 نتیجه #شمارش_آرا #صندوق چشمه کبود #دلفان #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی 46 :black_circle_for_record: #رییسی 23 نتیجه #شمارش_آرا #صندوق بنجوب_فیضی #دلفان #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی 47 :black_circle_for_record: #رییسی 0 نتیجه #شمارش_آرا #صندوق گشور #دلفان #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی 71 :black_circle_for_record: #رییسی 31 نتیجه #شمارش_آرا #صندوق نظرآباد حیدرآباد #دلفان #لرستان :white_heavy_check_mark: #روحانی 64 :black_circle_for_record: #رییسی 33 نتیجه #شمارش_آرا #صندوق کن کت #دلفان #لرستان :black_circle_for_record: #روحانی 25 :white_heavy_check_mark: #رییسی 60

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار