سخت است یکرنگ ماندن .در دنیایی که مردمش برای پررنگ شدن حا