این ادم معروفا چه حرفایی زدن ولی الان ادم معروفای جدید ..