سد شهید رجایی واقع در روستایی از توابع ساری . خوشتون اومد