غرورم امپراطوری بزرگیست که پای هیچکس فرو نخواهد ریخت.....