دوست دارم فقط گریه کنم خسته شدم از اینکه خوانوادم هی بهم