گاو هم که باشی در صورتی که در موقعیت مناسب قرار بگیری کسا