تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش ششم )  ...

تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش ششم ) {1} :::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1574 ، در فرانسه هانری سوم (کاتولیک مذهب) به پادشاهی رسید ؛ ولی کنشانه (عملا) ، یک سوم از فرمانروائی در دست "اتاژنرو" (کاتولیک مذهب) {1}؛ یک سوم دیگر آن در دست "همپیمانیهء (اتحادیهء) کاتولیکی" به رهبری "هانری دو گیز" ؛ و یک سوم دیگر از فرمانروائی ، در دست پروتستان های پدفراز (جنوب) فرانسه به رهبری "هانری ناوار" بود (1)(2). در سال 1588 ، هانری سوم (کاتولیک مذهب) برای اینکه همچالشهای (رقبای) کاتولیک مذهب خود را از میان بردارد ، نخست به جنگ با "اتاژنرو" رفت ، ولی نتوانست بر آنها چیره شود ؛ پس در سال 1589 ، رویاروئی خود با "همپیمانیهء (اتحادیهء) کاتولیکی" را آغاز کرد ، و در گام نخست از این مبارزهء خودش ، رهبر این همپیمانیهء (اتحادیهء) ، که "هانری دو گیز" نام داشت ، را کشت ؛ و مردم کاتولیک مذهب را به خشم آورد ؛ و چرائی ای (دلیلی) شد که آخوندهای (وعاظ) کاتولیک نیز ، مردم را به کشتن هانری سوم فرابخوانند (1). در پایانگان (اواخر) سال 1589 ، هانری سوم که جان خود را در خطر می دید ، به شوهرخواهر پروتستان مذهب خود (هانری سوم ناوار) ، که در پدفراز (جنوب) فرانسه ، یک جمهوری پروتستان مذهب خودگردان (مستقل) پدید آورده بود ، پناه برد . پس از گاهبازهء (مدت زمان) کوتاهی ، لشگر یکپارچهء این دو ، خود را به پاریس رساند ؛ ولی در گرماگرم آغاز شدن رویاروئی این سپاه با کاتولیک ها ، کشیشی بنام "ژاک کلمان" هانری سوم را کشت ؛ و چون هانری سوم پسری نداشت که درپس او بر تخت بنشیند ، "هانری سوم ناوار" ، با فرنام (لقب) "هانری چهارم" خود را پادشاه فرانسه خواند {3}؛ ولی "اتاژنرو" و "همپیمانیهء کاتولیکی" ، پادشاهی او را نپذیرفتند (1). در سال 1590 ، با بازگشت هانری چهارم به مذهب کاتولیک ، و دادن پروانه هائی (امتیاز هائی) همچون دادن فرپیشه های (مقام های) بزرگ و پردرآمد کشوری به رعیتداران کاتولیک مذهب ، و نیز دادن آزادی مذهبی به همهء کاتولیک ها ، توانست دروازه های پاریس را به روی خود بگشاید ، و بگونهء چمی (قانونا) ، بر تخت پادشاهی فرانسه بنشیند ؛ و آغازگر فرمانروائی شاهیخاندان بوربون ها بر فرانسه شود (1). در سال 1598 ، هانری چهارم در پشتیبانی از پروتستان ها ، "فرمان نانت" را برون داد (صادر کرد) (3)، و در فرانسه ، مذهب پروتستان (کالوینیسم) را چمی (قانونی) نمود ؛ و دادگان (حقوق) پیروان این مذهب را برابر با دادگان پیروان مذهب کاتولیک نمود ؛ و پروتستان ها نیز ، برای کنشمند (عملی) کردن این فرمان ، دژهای بسیاری را به زیر فرمان خود درآوردند و پادگان های خود را در آنها برپا نمودند (1). از این هنگام در فرانسه ، مزدبگیرداری (سرمایه داری) رو به شکوفائی نهاد و گنجینه های (خزائن) کشور ، پر از زر و سیم و گوهر گردیدند (1). رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ "مزدبگیر داری" (سرمایه داری) ، مبارزه های پروتستان ها ، برابر با مبارزه های "مزدبگیرداران" است . این بدان چرائی (دلیل) است که کلیسای کاتولیک از "رعیتداران" پشتیبانی می کرد ، پایابراین (بنابراین) "مزدبگیرداران" ناچار شدند که مذهبی تازه را برای خود فراهم کنند ، تا در این مبارزهء خود ، مسیحیت را به سرنام (بعنوان) یک پشتیبان ، درکنار خود داشته باشند . باید گفت که مردم "مزدبگیر" نیز در این مبارزه ، از "مزدبگیرداران" پشتیبانی می کردند ، چون زندگی آنها وابسته به پیروزی ایشان بود . #اقتصاد #سیاست #نظام_ارباب_رعیتی #سرمایه_داری #فئودالیسم #رفورم_مذهبی #پروتستانیزم پژوهشپایه ها (منابع) : (1) تاریخ قرون وسطی – کاسمینسکی – برگردان صادق انصاری و محمدباقر مومنی – نشر اندیشه – چاپ هفتم – سال 1358 – برگه های (صفحات) 222 تا 229 https://en.wikipedia.org/wiki/French_Wars_of_Religion (2) https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_League_(French) (3) https://en.wikipedia.org/wiki/Edict_of_Nantes گسترده گوئی های (توضیحات) بیشتر : {1} مزدبگیردارسالاری = سرمایه داری ، کاپیتالیسم فرآوریشیوه = شیوهء تولید نا چیرگی خواه = نا امپریالیست ، رقابتی زادروزی = میلادی بسدارائیمند (زیر "ب") = ثروتمند بسدارائی (زیر "ب") = ثروت فراز = شمال پدفراز = جنوب {2} پیش از پدید آمدن "چمگزارادها" (مجالس قانونگزاری) ، هرگاه دشواری بزرگی در فرانسه پدید می آمد ؛ همندیشادی (مجلسی) با نام "اتاژنرو" برپا می شد ، و فرمانروائی از پادشاه به این همندیشاد واگذار می شد ؛ ولی پس از از میان رفتن آن دشواری ، "اتاژنرو" از میان برداشته می شد . باید گفت که در برخی دیگر از کشورهای اروپائی ، مانند "کاستیل" ، نیز این همندیشادها برپا می شده است . https://en.wikipedia.org/wiki/Estates_

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار