از این تنهایی ها خدا قسمت کند که بنشینی،زانوها را بغل بگی